5881 views

หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กไปที่ เงินทุน

หลังจากนั้นให้คลิ๊กไปที่ ฝากเงิน

เมื่อเข้ามาแล้ว รายละเอียดบัญชีโอนเงินจะแสดงขึ้นมา ให้ท่านทำการโอนเงินไปยันบัญชีดังกล่าว

เมื่อท่านทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลการโอนเงิน วัน เวลา ในการฝากให้ตรงกับสลิปเงินฝากของท่าน ช่องทางการฝากเงิน

นอกจากนี้ในช่อง ฝากเงินไปที่ หมายความว่าท่านต้องการย้ายเงินจากกระเป๋าหลักเข้าสู่โหมดเกมใดที่ท่านต้องการเล่น

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้ท่านกด อัพโหลดใบเสร็จ เพื่อเข้าหน้าเว็บของเรา